תקנון VixiV

תקנון השתתפות לציבור הרחב בתכנית המהפכה בבריאות / רכישת מוצרים של Vixiv ב-❤️

 1.0. כללי ; 
1.1. vixiv תוסף בריאות ייחודי (להלן - ״vixiv״) מפעילה תכנית מקיפה לשיפור בריאותך, לשיפור הביצועים, לחיזוק מערכת החיסון, להורדה במשקל (באם נדרש), שינוי מחשבתי, הרגלי האכילה, התנהלות יום יומית במצב שיגרה/חריג להלן - ״המהפך״). 
במסגרת ת. המהפך, יוצע לך (להלן - ״המשתתף״) לצרוך את תוסף הבריאות הייחודי vixiv, נבדוק את צרכי המשתתף, אורח חייו, מצבו הגופני, עיסוקו ועוד על ידי נטורופת/ית מוסמך/\ת אשר תעניק את השירות מטעם vixiv. 
1.2. יודגש כי ת. המהפך אינה מהווה תחליף לטיפול רפואי ו/או תחליף לייעוץ וכי תוסף הבריאות vixiv אינו תרופה ואינו מהווים תחליף לטיפול רפואי או למתן תרופות במקרה הצורך. 
בכל מקרה של חשש לבעיה רפואית יש לפנות לרופא מוסמך. 
1.3. ההשתתפות בתכנית הינה לציבור הרחב החל מגיל 12 ונדרש פיקוח לקטינים, בהצטרפותך לתוכנית המהפך מצהיר המשתתף כי הינו בוגר ואין כל מניעה להשתתפותו בתוכנית המהפך. 
1.4.בהצטרפותו לתוכנית המהפך והשתתפותו בה מאשר המשתתף כי קרא את כל הוראות תקנון זה והוא 
מסכים לכל האמור בו. 
1.5. vixiv רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה ו/או כל מסמך שיבוא במקומו או בנוסף אליו בקשר עם תוכנית המהפך. 
1.6.תנאי לרכישה באתר הינו כי הרוכש בן 18 שנים ומעלה.
1.7 להסיר ספק, הליווי המקיף הינו עבור רוכשים שרכשו חבילה מקיפה. 
2.0. תוכנית המהפך : 
2.1. מענה על שאלון מקיף לבחינת ערכיי וצרכיי המטופל - אופציונלי. 
2.2. ביצוע בדיקות דם לפי הנחיות vixiv - אופציונלי. 
2.3.מרוכשיי החבילה המקיפה נדרש לבצע שתי פעולות המפורטות לעיל על מנת שיקבלו את הייעוץ הנטורופתי שתעניק הנטורופתית המוסמכת מטעם vixiv לבירור והתאמה בהתאם לצרכיי המטופל/ת מצבו הגופני וכיו״ב, וזאת בהתבסס על המידע שסיפק/ה המשתמש/ת. 
2.4. מתן המלצות לשיפור. 
3.0. אישורי המשתתף/ת, תנאים כלליים ומידע : 
3.1. המשתתף/ת מאשר/ת כי כל המידע שיסופק על ידו/ה במסגרת תוכנית המהפך יהיה מהימן, מלא ונכון וידוע 
לו שהשירות יינתן לו/ה על בסיס ובהסתמך על אותו מידע. כן ידוע למשתתף/ת כי הייעוץ במסגרת 
התכנית מתאים למועד בו הוא ניתן וכי יש להתייעץ בכל מקרה של שינוי במצבו/ה או אורח 
חייו/ה. 
3.2. המשתתף/ת מצהיר כי השתתפותו/ה בתכנית הינה לצרכיו האישיים, בהתאם למטרות התכנית. 
3.3. vixiv רשאית שלא להעניק למשתתף/ת כלשהו את השירות המוצע במסגרת התכנית עקב 
סיבות מקצועיות או אחרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
3.4. vixiv רשאית לקצר, להפסיק זמנית, לבטל או לערוך כל שינוי בתכנית בכל עת. 
4.0. אחריות : 
4.1. התכנית אינה מהווה טיפול רפואי ו/או תחליף לייעוץ/ טיפול רפואי ואף תוסף הבריאות vixiv המומלץ במסגרתה 
אינם תרופה ואינם מהווים תחליף לטיפול רפואי או למתן תרופות במקרה הצורך ובכל מקרה של חשש לבעיה רפואית יש לפנות לרופא מוסמך. 
4.2. המשתתף/ת מאשר/ת כי האמור לעיל ידוע לו/ה וכי בכל מקרה לא תהיה לו/ה כל תביעה ו/או טענה כלפי vixiv ו/או הנטרופתית המוסמכת מטעמה ו/או כל מי מטעמה בקשר עם התכנית, לרבות בקשר עם תוספי התזונה שהומלצו למשתתף במסגרתה. 
4.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתף/ת מצהיר כי ברור לו/ה שהשימוש בתוספי התזונה שהוצעו לו/ה במסגרת התכנית (ו/או בתוספי תזונה או מוצרים אחרים) נתון לבחירתו ושיקול דעתו וכפוף למצבו הרפואי 
וכי בכל מקרה של ספק עליו להיוועץ עם רופא טרם השימוש בהם או יישום הצעה כלשהי שניתנה לו/ה במסגרת או בקשר עם התכנית. 
4.4. המשתתף/ת מצהיר/ה כי ידוע לו/ה שהתייעצות עם רופא כאמור ויישום המלצה שהוצעה לו/ה במסגרת התכנית הינה באחריותו/ה הבלעדית. 
4.5. המשתתף/ת מאשר כי ידוע לו/ה שהייעוץ הניתן לו במסגרת תוכנית המהפך נעשה על בסיס בקשותיו/ה והמידע שמסר וכן על בסיס הידע המקצועי של הנטרופתית המוסמכת מטעמה ו/או כל מי מטעמה בקשר עם האמור. 
4.6. בכל שימוש בתוסף תזונה יש לקרוא תחילה את התוויות על האריזה. 
4.7. במהלך תוכנית המהפך ייתכן ויהיו תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים בדרכי ההתקשרות עם המשתתף ו/או ביישומים בהם נעשה שימוש במסגרת התכנית (לרבות במערכת הטלפונים, רשת האינטרנט, התקשורת, מערכות מחשוב, אתר האינטרנט של vixiv, אתרים ו/או תוכנות ו/או אפליקציות של ספקים חיצוניים וכיו״ב). vixiv אינה אחראית לכל תקלה ו/או פגם ו/או שיבוש שיחול במסגרת ו/או בקשר עם התכנית ו/או יישומה. 
4.8. במהלך תוכנית המהפך ייתכן ויהיו תקלות ו/או פגמים ו/או עיכובים בשליחת המוצרים בעת הזמנתם או שינויים במסגרת שיחת הייעוץ, vixiv אינה אחראית לכל תקלה ו/או פגם ו/או עיכוב כאמור שאינו בשליטתה. 
4.9. המשתתף/ת בתוכנית הליווי מתבקש/ת לדווח ל- vixiv על התקלה כאמור ו-vixiv תעשה כמיטב יכולתה לטפל בה. 
4.10. אולם המשתתף/ת מצהיר/ה שמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר כי הפיצוי המקסימלי לו יהיה/תהיה זכאי/ת המשתתף/ת בתוכנית המהפך בכל מקרה של תקלה, מכל סיבה, הינו החזרת עלות המוצרים שהוזמנו על ידו/ה במסגרת התכנית. 
4.11. המשתתף/ת מצהיר כי ידוע לו/ה שתוכנית המהפך נועדה לנוחות המשתמשים בלבד ושמטרתה הינה להעניק להם ייעוץ בתחום התוסף תזונה והתזונה ועוד כפי שפורט לעיל בהתאם לבקשותיו, צרכיו והמידע שסיפק לנטרופתית המוסמכת מטעמה ו/או כל מי מטעמה בקשר עם האמור וכי הצטרפותו/ה לתכנית נעשתה מבחירתו המלאה. בהצטרפותו/ה לתוכנית המהפך והשתתפותו/ה בה מאשר המשתתף כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה כלפי vixiv ו/או כל מי מטעמה בקשר עם תכנית המהפך. 
5.0. קניין רוחני וסודיות : 
5.1. כל המסמכים, התוכנות, היישומים, הדו״חות, שיטות הפעולה, הידע, סימני המסחר וכיו״ב (להלן - ״החומר המוגן״) בהם נעשה שימוש על ידי vixiv ו/או מי מטעמה במסגרת או בקשר עם ת. המהפך הינם בבעלותה הבלעדית של vixiv והיא בעלת כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בהם ובכל הכלול בתכנית (או צדדים שלישיים אחרים שהרשו ל-vixiv להשתמש בהם). 
5.2. מובהר כי אין בהעברת חומר למשתתף בכדי להעניק לו כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת). 
5.3. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו״ב) ו/או להפר את זכויות הקניין הרוחני של vixiv ו/או כל צד שלישי בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של vixiv ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכלל, המשתתף מתחייב שלא לפרסם או להעביר לצד שלישי כלשהו כל מסמך או מידע אשר הגיע לידיו במסגרת או בהקשר לתכנית (לרבות נוסח השאלון, דו״ח הייעוץ וכד׳). 
6.0. פרטיות המשתמשים : 
6.1. vixiv מבינה את חשיבות הפרטיות של משתתפי התכנית ומכבדת את פרטיותם. יודגש כי לא חלה על המשתתף/ת חובה חוקית כלשהי למסור מידע ל - vixiv או מי מטעמה וכי מסירת המידע תלויה בהסכמת המשתתף/ת בהתאם לשיקול דעתו/ה. במסירת פרטים במסגרת התכנית מסכים/ה המשתתף/ת לתנאי מדיניות הפרטיות כמפורט במסמך זה. 
6.2. vixiv תעשה שימוש בפרטים ובמידע שנמסרו על ידי המשתתף/ת, לצורך יישום התכנית ומתן השירותים למשתתף/ת ויצירת קשר עם המשתתף/ת במסגרתה. במסגרת האמור ייתכן ויישלח למשתתף/ת גם מידע פרסומי או שיווקי של vixiv לרבות באמצעות דיוור ישיר, בכפוף לקבלת הסכמתו המפורשת של המשתתף בהתאם לדין. יצוין כי אם משתתף/ת נתן את הסכמתו כאמור הוא/היא רשאי/ת לבטלה בכל עת על ידי פניה ל-vixiv ובמקרה זה vixiv תסיר את פרטיו/יה מרשימת התפוצה לאלתר. 
6.3. המידע שנמסר על ידי המשתתף/ת ו/או נאסף או נערך על ידי vixiv במסגרת ו/או כתוצאה מהתכנית יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א - 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי vixiv, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים שאינם תאגידים קשורים ל- vixiv. 
6.4. על אף האמור בסעיף זה לעיל, vixiv רשאית להעביר לצדדים שלישיים מידע שהועבר לה על ידי משתתפים או שנאסף או נערך על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהתכנית, לרבות מידע אישי (שם, טלפון, דוא״ל וכו׳), מבלי לקבל את הסכמת המשתתף לכך במקרים הבאים: 
• אם vixiv סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתתף או לצדדים שלישיים. 
• אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי. 
• אם משתתף מפר את התקנון של vixiv או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה). 
• אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין vixiv ו/או משתתף וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם vixiv מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת vixiv. 
• אם vixiv תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג׳ כלשהו וכיו״ב - במקרה זה רשאית vixiv להעביר את המידע שאגרה אודות המשתתפים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם, בכפוף למחויבותו למדיניות הפרטיות כאמור במסמך זה. 
• לצדדים שלישיים עימם יש ל-vixiv שיתוף פעולה לצורך אספקת שירותים/מוצרים במסגרת התכנית (כגון המטפלות והיועצים). בענין זה מובהר כי ייתכן שמידע לגבי המשתתף נצבר ישירות אצל צדדים שלישיים כאמור ו-vixiv רשאית לקבל מגופים אלה את המידע במסגרת ובקשר עם התכנית. 
• אם משתתף מבקש לרכוש מוצרים או שירותים מצדדים שלישיים במסגרת התכנית, יועבר לצדדים אלה המידע הדרוש להם לצורך האמור. 
6.5. כל משתתף זכאי לפנות ל-vixiv לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע של vixiv בנוסף, זכאי המשתתף לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו שנשמר במאגר ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין. 
יצוין כי על אף האמור לעיל vixiv רשאית לשמור במאגריה מידע לגבי המשתתף אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתתף (כגון מידע הדרוש לחברה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין. 
6.6. vixiv מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות הננקטות לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, המידע השמור במאגר וכל הכלול במערכות המחשוב של vixiv אינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם ו-vixiv אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתתפים. המשתתף/ת מצהיר כי הוא/היא מודע/ת לאמור וכי ידוע לו/ה שלא תהיה ל - vixiv אחריות במקרה של חדירה בלתי מורשית שלא היתה לה שליטה עליה. 
6.7. לתשומת לכם כי במסגרת התכנית ייתכנו המלצות או קישורים לאתרים או שירותים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת vixiv ועל המשתתף/ת לברר את מדיניות הפרטיות הננקטת על ידם אם יעשה בהם שימוש. 
7.0. שונות : 
7.1. נוסח תקנון זה יהא מצוי באתר vixiv ויהיה ניתן לעיין בו באמצעות פנייה בכתב לחברה. 
7.2. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם התכנית, תגברנה הוראות תקנון זה. 
7.3. האמור בתקנון זה כתוב בלשון נקבה וזכר ככל האפשר, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך. 
7.4. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתתפים בלבד. 
7.5. בכל מקום בתקנון בו כתוב vixiv הכוונה היא לרבות עובדיה ו/או מי מטעמה, הנציג המוסמך. 
7.6. מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם. 
7.7. הדין החל על ובקשר לתקנון זה ותוכנית המהפך הינו הדין הישראלי בלבד. 
7.8. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם התקנון והתכנית מוקנית לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד. 
7.9. לבירורים ושאלות ניתן לפנות ל-vixiv באמצעות מוקד שירות הלקוחות בטלפון מס׳ 035550140 בימים א׳ - ה׳ בשעות 09:00 - 18:00. 
8.0. הודעה חשובה: 
• הכתוב במנשר זה אינו בא בכדי להמליץ, להתוות, לשכנע לרכוש את המוצר ו/או אחר. 
• למען הסר ספק, אין לראות במידע זה ייחוס סגולות ריפוי כלשהן והוא אינו מיועד להנחות אותך ואת הציבור או לשמש לגביו כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהיא ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. 
• מנשר זה אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת. 
• איננו מתיימרים ליחס למוצר סגולות ריפוי כל שהוא ולגמול חולים ממחלות ובעיות רפואיות. 
• המסרים במנשר זה לא נבדקו על ידי משרד הבריאות. 
• המוצרים המשווקים על ידינו אינם תרופה, ולא נועדו לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי. 
• המידע באתר עשוי לכלול מידע על צמחי מרפא המבוסס על מחקרים, ספרות מדעית ורפואה אלטרנטיבית. 
9.0. אני הח״מ מאשר/ת שקראתי את התקנון ואני מסכים/ה ומאשר/ת: 

אנו עובדים על פי חוק, תוספי תזונה (תוספי מזון) נחשבים על פי חוק למזון רגיש ואסור לנו לקבלם חזרה: הנושא מעוגן בחוק ומופיע באתר המועצה הישראלית לצרכנות, ציטוט:

״מקרים בהם אין זכות ביטול"

- מוצרים שאין להחזיר על פי דין 

- מוצרי מזון

- תרופות ותוספי מזון


טופס מס׳ 109, תקנון השתתפות בתוכנית המהפך של VixiV - מהדורה 5 ספטמבר 2019 
כל זכויות היוצרים שמורות לvixiv, חל איסור להעתיק, לצלם לשכפל להפיץ ולהשתמש ללא אישור מראש ובכתב מ-VixiV